Какво ново се случва покрай WAN и ZOO! /article in bulgarian language/

 • Bitcoin-Wanchain bridge
 • Ethereum-Wanchain bridge
 • EOSIO-Wanchain bridge
 • XRP Ledger — Wanchain bridge
 • XRP Ledger- Ethereum bridge
 • Binance Smart Chain- Ethereum bridge
 • Binance Smart Chain- Wanchain
 • Litecoin- Wanchain bridge
 • Avalanche- Wanchain bridge
 • Polkadot- Wanchain bridge
 • Fantom- Wanchain bridge
 • Arbitrum- Wanchain bridge
 • Polygon- Wanchain
 • Doge- Wanchain bridge
 • Moonriver cross-chain bridge network
 • Заключение
  Тъй като криптовалутите продължават своето пътуване към масовия поток, проблемите с мащабируемостта ще продължат да се засилват. За да могат криптовалутите да постигнат основната си цел за масово приемане, те трябва да могат да обработват големи обеми транзакции, като същевременно поддържат цените на газа толкова ниски, така че ежедневните потребители да не са изключени от участие в една от най-вълнуващите нови технологии в света.

Artist Interview With Netfame — ZOOKeeper

--

--

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store